Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 200 i 221, 10-957 Olsztyn

tel. +4889 523-39-26; fax 524-04-94;

http://www.uwm.edu.pl/bwz/

e-mail: bwz@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0600; kod finansowy: 9006

 

Kierownik

dr in?. Aleksander Sura?ynski

tel. +4889 523-35-21, 523-39-26

 

Do zakresu dzia?ania Biura nale?y w szczególno?ci:

1)     przygotowywanie i nadzór merytoryczny w zakresie umów mi?dzynarodowych,

2)     aplikacja i rozliczanie z Komisj? Europejsk? i Agencj? Krajow? programu Erasmus,

3)     obs?uga merytoryczna i finansowa studentów w ramach programu Erasmus,

4)     administracyjna obs?uga:

a)     programów edukacyjnych: LIFELONG LEARNING, TEMPUS ERASMUS MUNDUS,

b)      wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu,

c)       studentów i doktorantów obcokrajowców,

d)      zagranicznych praktyk studentów,

e)      go?ci zagranicznych Uniwersytetu,

f)       Senackiej Komisji ds. Wspó?pracy z Zagranic?,

5)     dzia?alno?? w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej,

6)     dzia?alno?? Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

7)     uczestnictwo w Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego (BSRUN),

8)     uczestnictwo w Mi?dzyuniwersyteckim Centrum Bada? Naukowych i Wspó?pracy z Europ? Wschodni? i Po?udniowo-Wschodni? (CICEROS),

9)     obs?uga korespondencji zagranicznej,

10) zg?aszanie wniosków do umów mi?dzynarodowych,

11) przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Biura Wspó?pracy z Zagranic? i Regionalnego Punktu Kontaktowego,

12) przygotowanie sprawozda? i raportów zwi?zanych z realizacja zada? biura.

 

 

 

Zespó? ds. Obs?ugi Zagranicznej

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 200 i 221, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-33-46

kod ewidencji korespondencji: 90-0602; kod finansowy: 9006

 

Specjali?ci

Danuta Bartkowicz              tel. +4889 523-39-26

in?. Danuta Kosow              tel. +4889 523-33-46

mgr in?. Agnieszka Matejko  tel. +4889 523-33-46

 

Zespó? ds. Programów Mi?dzynarodowych

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 221, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-39-26

kod ewidencji korespondencji: 90-0601; kod finansowy: 9006

 

Specjali?ci

mgr in?. Katarzyna Cap?ap           tel. +4889 523-34-67

mgr in?. Ewa Barcz                     tel. +4889 523-39-26

mgr in?. Agnieszka Murzec-Wojnar                tel. +4889 523-34-67

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

za tre?? odpowiada:

dr in?. Aleksander Sura?ynski

data wytworzenia:

27-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 932 razy (w tym z UWM 54 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-27
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa